ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ НА „ТЕТРАБЕТОН“ ООД

1. Общи положения.

1.1. Всички оферти, продажби и доставки на строителни материали от „ТЕТРАБЕТОН“ ООД се извършват въз основа на настоящите условия за продажба.

1.2. При сключване на договор за продажба и/или дистрибуция Общите условия стават неразделна част от договора. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат настоящите Общи условия.

1.3 Настоящите Общи условия се прилагат и за всички единични или многократни продажби на отделни клиенти, когато не е сключен конкретен договор. С подписването на експедиционната бележка от представител на купувача за получаване на продукцията по продажбата, клиентът приема действието на Общите условия по нея.

2. Оферта и цени.

2.1. Изпратените от “ТЕТРАБЕТОН“ ООД рекламни материали до клиентите и дистрибуторите са информационни и нямат качеството на предложение.

2.2. Цената на стоките за всяка отделна продажба се определя съгласно действащите към момента на продажбата ценови листи на “ТЕТРАБЕТОН“ ООД. На сайта на дружеството www.tetrabeton.com се поддържа актуална номенклатурна и ценова листа. Спрямо цените по ценоразпис, съобразно конкретните условия за всяка сделка, “ТЕТРАБЕТОН“ ООД може да направи определен процент търговска отстъпка, която се посочва в издадената фактура.

2.3. Цените включват механизирано натоварване с мотокар на транспортното средство на купувача. Всички разноски по продажбата, в т. ч. и за транспорт и предаване на стоките са за сметка на купувача, доколкото между страните не е уговорено друго.

2.4. При експедиция клиентът предоставя оборотни палети или ги заплаща по обявената цена, като стойността им се включва в отделен ред на издадената фактура или в отделна фактура. При връщане на палетите от купувача на “ТЕТРАБЕТОН” се издава кредитно известие и заплатената им стойност се връща.

2.5. За редовни и многократни клиенти при изпълнение на обекти с големи обеми, по преценка на оперативното ръководство на „Тетрабетон“ ООД, се допуска експедиция на палети, отбелязани само в експедиционните бележки, без фактурирането им. Клиентите са длъжни да върнат палетите след освобождаването им, но не по-късно от един месец след експедицията. Невърнати в определения срок палети се фактурират и заплащат от клиента.

3. Мостри.

3.1. Мострите, когато не са обвързани с изрични и конкретни договорни условия, са необвързващи нагледни екземпляри.

3.2. Незначителните отклонения на доставената стока от направената оферта, респективно от мострата, по отношение на дебелината, качеството и цвета, не могат да бъдат приемани за недостатъци на доставената стока.

4. Подаване на заявки.

4.1. Видът, количествата и артикулите бетонови изделия следва да бъдат заявявани от купувачите (лично или чрез упълномощено лице) в офиса или производствената база на “ТЕТРАБЕТОН” ООД писмено, на имейл или по факс.

4.2. Поръчките, които са приети от представителите на “ТЕТРАБЕТОН” ООД обвързват дружеството само, ако са писмено или устно потвърдени от неговият управител.

5. Предаване на строителните материали.

5.1. Предаването на бетоновите изделия се извършва в производствената база на “ТЕТРАБЕТОН” ООД, натоварени според изискванията на превозвача на превозното средство, с което се извършва експедицията. Отговорността за правилното укрепване на товара и целостта му до доставката на обекта на купувача е на превозвача, независимо дали той е самият купувач или спедиторска фирма.

5.2. При предаването на бетоновите изделия се съставя експедиционна бележка съгласно образец, която се подписва от представител на купувача. За такъв се счита всяко физическо лице, приело строителните материали / шофьор на превозното средство, с което се извършва експедицията, снабдител, технически ръководител, инвеститор и др./ и подписало съставения документ.

5.3. Бетоновите изделия се предават опаковани на палети с размери и брой на палет, съгласно посочените в обявената в сайта номенклатурна листа.

6. Условия на плащане.

6.1. Купувачът заплаща строителните материали, по цената съгласно ценоразпис и евентуалната договорена за конкретната продажба отстъпка, в брой или по банка.

6.2. Когато плащането е в брой, то се извършва на касите на “ТЕТРАБЕТОН” ООД в Производствено-складовата база в с.Труд при предаване на стоката или предварително в офиса в гр.Пловдив, бул.”Христо Ботев” №111.

6.3. Когато плащането е по банков път, то следва да бъде извършено преди експедицията на бетонните изделия.

6.4. За клиенти, с които има сключени договори за конкретни обекти или рамкови договори за доставка, плащанията се извършват съгласно договорните условия.

6.5. За редовни лоялни клиенти без неразплатени задължения към “ТЕТРАБЕТОН”ООД се допускат отделни експедиции на продукция с последващо плащане по банков път в седемдневен срок от предаване на строителните материали и без изричен договор за продажбата. На клиента своевременно се изпращат на факс (имейл) или препоръчано по пощата издадените експедиционни бележки и фактури и той извършва плащането на посочената в тях банкова сметка в указания срок.

6.6. Купувачът заплаща и стойността на палетите, върху които са комплектовани изделията. При връщане на палетите, ако са здрави и годни за употреба, стойността им се възстановява на купувача или се приспада от стойността на следващи покупки.

7. Забава при плащането.

7.1. Когато купувачът не заплати закупените строителни материали в срока по настоящите общи условия, той дължи законната лихва върху стойността на дължимото за всеки ден забава. Освен това, при неплащане на фактура повече от 30 дни от издаването й, купувачът заплаща стойността на ползваната по фактурата търговска отстъпка, за което се издава дебитно известие.

8. Отказ за продажба.

8.1. “ТЕТРАБЕТОН“ ООД може да откаже продажба на строителни материали на всяко физическо или юридическо лице, което има неизплатени задължения към дружеството или към свързани с него лица по предишни продажби, както и на всички физически и юридически лица, свързани с такова лице.

9. Отговорност за недостатъци.

9.1. При констатиране на производствени недостатъци в експедираните му бетонови изделия, купувачът има право същите да му бъдат подменени, като транспортните разходи за това са за сметка на “ТЕТРАБЕТОН“.

9.2. Допустимо е до 3% от експедираните изделия да бъдат технологично обусловена продукция второ качество. Като второ качество се определят елементи с частично нарушен финишен слой (включено по-едро камъче, пукнатина или малка каверна). Тези елементи отговарят по отношение на якост и водопопиваемост на стандартните изисквания и се ползват от клиента за случаите, когато е необходимо рязане при завършек по фиксирана линия, като се ползва частта им без козметичен недостатък. При констатирани количества елементи второ качество над 3% , се прилага предходната т.9.1.

9.3. “ТЕТРАБЕТОН” ООД не носи отговорност за счупени или обрушени изделия вследствие от разсипване и падане от височина при транспорт или разтоварване.

9.4. “ТЕТРАБЕТОН” ООД дава десет годишна гаранция за якост и мразоустойчивост на своите изделия при спазени фирмени указания за полагане и стандартни условия на експлоатация. Гаранцията тече от датата на експедиция на изделията и включва подмяна за сметка на “ТЕТРАБЕТОН” ООД на евентуално компрометирани изделия.

9.5. На всички клиенти при поискване “ТЕТРАБЕТОН” ООД предоставя европейска декларация за съответствие – оригинал и копия от: сертификат за сертифицирана по ISO 9001:2008 система за управление и контрол на качеството, протоколи от първоначални изпитвания в акредитирана лаборатория, протоколи от производствен контрол в собствена лаборатория, указания за полагане. Екземплярите от документите се получават в офиса на фирмата или се изпращат на клиента по пощата на посочен от него адрес.

10. Допълнителни и заключителни разпоредби.

10.1. За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

10.2. При възникване на спорове във връзка с продажбата на бетонни изделия от “ТЕТРАБЕТОН” ООД, те ще се решават от Арбитражния съд при Стопанската асоциация на гр. Пловдив, ако не е договорено друго между страните.

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на “ТЕТРАБЕТОН” ООД и са публикувани на интернет сайта на дружеството https://tetrabeton.com