–––––––––––-–––– Проект№BG-RRP-3.004-0721––––––––––––––

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейски съюз NextGenerationEU.

 Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от

“ТЕТРАБЕТОН“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.